10.08.2017

Bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid afgeschaft?

Algemeen
Elke onderneming (KMO), natuurlijke of rechtspersoon, die een handelsactiviteit wenst uit te oefenen, moet de nodige ondernemingsvaardigheden bewijzen.
Dit betekent het volgende:
1/ Een basiskennis van bedrijfsbeheer moet worden aangetoond. Dit kan men aantonen ofwel aan de hand van sommige diploma’s ofwel door een getuigschrift behaald na het volgen van de nodige bijscholing. In sommige gevallen volstaat ook praktijkervaring.
2/ Voor diverse beroepen volstaat de basiskennis van bedrijfsbeheer niet en moet er bijkomend een specifieke beroepsbekwaamheid worden bewezen. Dit kan men ook aantonen door middel van een diploma/getuigschrift of de praktijkervaring.

Vrijstellingen zijn slechts in bepaalde gevallen mogelijk.

Deze regelgeving leidt er momenteel toe dat het voor Belgen vaak moeilijker is om een onderneming te starten dan voor personen van een andere Lidstaat. Deze strikte reglementering is bijgevolg in strijd met de Europese regels die voorzien dat elkeen op een gelijke basis een onderneming moet kunnen starten in gelijk welke Lidstaat.

Afschaffing bedrijfsbeheer
De Vlaamse regering besliste in haar voorontwerp van decreet om de basiskennis van bedrijfsbeheer af te schaffen, met ingang vanaf 1 september 2019. Elke onderneming die bijgevolg start na die datum zal voormelde kennis niet meer moeten aantonen.

Op die manier wil de regering starters stimuleren. Omdat hierin uiteraard ook gevaren schuilen, zou er wel een soort “actieplan” in de plaats komen, dat dan gericht is op de permanente vorming van de ondernemers.

Opheffing reglementering voor bepaalde beroepen
Daarnaast werd ook reeds eerder beslist om een aantal koninklijke besluiten over enkele beroepsbekwaamheden af te schaffen, met ingang vanaf 1 januari 2018. Dit betekent dat er geen specifiek diploma of praktijkervaring meer moet worden voorgelegd. Het betreft onder meer de volgende beroepen: slager-groothandelaar; droogkuiser-verver; restaurateur of traiteur-banketaannemer; brood-en banketbakker; kapper; schoonheidsspecialist; masseur; voetverzorging; opticien; dentaaltechnicus; begrafenisondernemer; beenhouwer-spekslager en zelfstandige activiteiten rond fietsen en motorvoertuigen.

Voor bijvoorbeeld de bouwsector blijft de beroepsbekwaamheid dus wel nog gelden.

Toepassingsgebied
Deze nieuwe regels gelden enkel in Vlaanderen.

Conclusie
De voormelde afschaffing en opheffing biedt onmiskenbaar voordelen en stimulansen, maar is geen vrijgeleide. Het blijft cruciaal om zich als starter goed te laten begeleiden waarbij onder andere een degelijk financieel plan absoluut noodzakelijk is.