19.06.2020

De kaasroute onder vuur?

Wat is de kaasroute?

Het laten verlijden van een akte schenking van roerende goederen voor een Nederlandse notaris wordt ook wel de kaasroute genoemd.

De goedkoopste formule om te schenken is de bankgift, een overschrijving van gelden van de ene rekening naar de andere. Hierop is geen schenkbelasting verschuldigd doch dient u wel 3 jaar in leven te blijven (waarschijnlijk 4 jaar vanaf 01/01/2021) of er is erfbelasting verschuldigd op de geschonken geldsom. Uiteraard blijft een registratie mogelijk gedurende die periode van drie (vier) jaar (de verdachte periode) waardoor bij een overlijden vooralsnog geen erfbelasting verschuldigd is.

Wanneer daarentegen roerende goederen (zijnde bvb. gelden, effectenportefeuille, aandelen van een maatschap/vennootschap, kunst, …) geschonken worden via een notariële schenkingsakte dan dient op het geschonken goed schenkbelasting te worden betaald aan een vlak tarief van 3% voor roerend goed. Bij een overlijden dient geen erfbelasting meer te worden betaald.

Wat zijn de voordelen van de kaasroute?

Teneinde de voormelde schenkbelasting van 3% te vermijden bij het verlijden van een akte schenking voor een Belgische notaris kan diezelfde akte verleden worden voor een Nederlandse notaris maar dan zonder het betalen van de schenkbelasting (ongeacht de waarde van de geschonken goederen). Kortom, u bezit de zekerheid van een notariële akte én dit zonder het betalen van schenkbelasting. Vele Belgen staken al weleens de grens over om van deze opportuniteit gebruik te maken.

Wat nu?

Ingevolge een zeer recent wetsvoorstel ligt de voormelde kaasroute wederom onder vuur.

In 2016 werd al eens door Vlabel beslist dat schenking van roerende goederen onder voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris sowieso onderworpen werd aan erfbelasting bij het overlijden van de schenker. Middels een arrest van de Raad van State in juni 2018 werd dit negatieve standpunt echter teruggefloten en werd de kaarsroute gelukkig terug opengesteld voor Belgische vermogende schenkers.

Ingevolge het op heden ingediende wetsvoorstel zou de registratie van schenkingen van roerende goederen verplicht gesteld worden zodat er steeds een schenkbelasting van 3% dient te worden betaald en dit zowel bij een schenking voor een Belgische dan wel voor een Nederlandse notaris. Wordt vervolgd …

Tijd voor actie!

Wenst u over te gaan tot schenking van roerende goederen voor een Nederlandse notaris, wacht niet te lang, contacteer ons, Advision, en wij staan u verder bij met raad en onmiddellijke daad.