26.06.2017

Een verplichte verzekering voor de tienjarige aansprakelijkheid van architecten, aannemers en dienstverleners in de bouwsector

Op 9 juni 2017 werd de wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste krachtlijnen van de voormelde wet.

Toepassingsgebied
De wet is van toepassing op :
- Aannemers, nl. diegene die onroerende werken uitvoeren waarvoor de tussenkomst van een architect nodig is;
- Architecten;
- Andere dienstverleners in de bouwsector, nl. wie immateriële prestaties verricht die betrekking hebben op een onroerend werk, waarvoor de tussenkomst van een architect nodig is (met uitzondering van bouwpromotoren)
De werken moet betrekking hebben op een woning, nl. een gebouw bestemd tot bewoning. Andere gebouwen vallen dus niet onder het toepassingsgebied van de wet.

Voorwerp
Voornoemde personen dienen een verzekering af te sluiten die hun burgerlijke aansprakelijkheid zoals bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek dekt. Het betreft een aansprakelijkheid gedurende een periode van tien jaar voor gebreken in de bouw die zijn stevigheid of stabiliteit in het gedrang brengen. De wet maakt verder een oplijsting van hetgeen niet onder de aansprakelijkheid valt. Zo bijvoorbeeld wordt de zuiver immateriële schade, de zichtbare schade alsook de schade lager dan € 2.500,00 niet gedekt.

Inhoud van de verzekering
De dekking van de aansprakelijkheid mag niet lager zijn dan ofwel € 500.000,00 ingeval de waarde van de wederopbouw van het gebouw dat bedrag overstijgt ofwel de waarde van de wederopbouw van het gebouw, indien die minder dan € 500.000,00 bedraagt.
De polis kan een jaarpolis zijn of een polis per project. Er kan ook één unieke polis worden onderschreven door alle actoren van een bepaald project.

Verzekeringsattest
Alvorens een werk mag aangevat worden, moeten de aannemers en andere dienstverleners een verzekeringsattest overhandigen aan de bouwheer en architect. Het attest moet ook worden overhandigd aan de verkrijger (indien het goed vóór het verstrijken van de termijn wordt verkocht), de RSZ en de kredietgever. Indien er verschillende dienstverleners zijn kan er gewerkt worden met een globaal attest. Voor wat betreft de architecten, wordt de naleving verder gecontroleerd door hun Orde. Zo gebeuren er meldingen door de verzekeringsondernemingen aan de Orde.

Borgtocht
In plaats van de verzekering kunnen de verzekeringsplichtigen ook een borgtocht stellen. De verdere regels hiervan moeten nog vastgesteld worden met een nog uit te vaardigen Koninklijk Besluit.

Sancties?
De wet voorziet een aantal opsporings- en vaststellingsbevoegdheden. Inbreuken worden gestraft met geldboetes gaande van € 26,00 tot € 10.000,00. Tevens kan worden aangemaand om de werken stop te zetten. Er zijn ook tuchtrechtelijke sancties mogelijk voor de architecten.

Inwerkingtreding wet
De wet treedt in werking op 1 juli 2018 en geldt bijgevolg voor alle werken waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning na voormelde datum werd afgeleverd.

Niets nieuws onder de zon voor de architecten?
De architecten waren reeds verplicht om een verzekering af te sluiten met betrekking tot hun aansprakelijkheid in het algemeen. Nieuw is dat er nu een eenvormige regeling wordt voorzien voor verschillende beroepsbeoefenaars met betrekking tot de voormelde tienjarige aansprakelijkheid.
De architect blijft echter deontologisch verplicht om zich te verzekeren voor zijn volledige burgerlijke aansprakelijkheid (dus niet enkel zijn tienjarige aansprakelijkheid).

Aandachtspunt: de aansprakelijkheid van de aannemers en andere actoren in de bouwsector in het algemeen
Niet enkel de nieuwe verzekeringsplicht maar ook de gewone aansprakelijkheid, buiten de tienjarige aansprakelijkheid, verdient nog steeds de nodige aandacht. Het is bijvoorbeeld aangewezen om hieromtrent duidelijke regels te voorzien in de algemene voorwaarden van uw bedrijf.

De juristen van Advision kunnen voor u algemene voorwaarden op maat maken en helpen u graag verder.