09.10.2017

Eigenaar van een onroerend goed in Spanje: aan de afhandeling van uw nalatenschap in Spanje en in België gedacht?

Op tien jaar tijd is het aantal Belgen met een tweede verblijf in Spanje liefst veertien keer toegenomen. Een tendens die in stijgende lijn wordt verdergezet. Bij de aankoop van deze Spaanse woning hebben veel Belgen reeds oog voor hun successieplanning en worden de kinderen betrokken. Dit is uiteraard een goede zaak! Evenwel wordt de praktische afhandeling van de vererving van het Spaans onroerend  goed vaak uit het oog verloren. Mits op voorhand een aantal maatregelen te  nemen, kan veel papierwerk en tijd bespaard worden.

Aangifte nalatenschap in Spanje

Wanneer een erflater Spaanse eigendommen (onroerend, roerend) nalaat, dan dient er ook in Spanje een aangifte en aanvaarding van de nalatenschap gedaan te worden en dit wat deze Spaanse eigendommen betreft. Hiertoe dienen volgende documenten voorgelegd te worden:

  • de originele overlijdensakte voorzien van de Apostille van Den Haag (dit gebeurt door de FOD Buitenlandse Zaken in België)
  • het originele Spaanse testament (Centrale Testamentenregister) of het originele Belgische testament voorzien van de Apostille van Den Haag of een certificaat door de notaris voorzien van de Apostille van Den Haag
  • het paspoort en  NIE-nummer (Numéro de Identificacion para Extranjeros) (dit is het Spaans fiscaal identificatienummer voor niet-residenten) van de erflater
  • het paspoort en de NIE-nummers van alle erfgenamen
  • verklaring van de Spaanse bank (bankcertificaat) met een aanwijzing van het saldo op de rekeningen op het moment van overlijden van de erflater.
  • kopie van de aankoopakte van het onroerend goed in Spanje
  • kopie van de laatste betalingsbewijzen van de “Impuesto sobre Bienes Inmuebles” (IBI)

Is er alleen een Belgisch testament, dan moet de Belgische akte van bekendheid voorzien worden van een Apostille van Den Haag. Maar daar blijft het niet bij: deze akte van bekendheid moet bovendien beëdigd worden en vertaald naar het Spaans. En dit vraagt tijd ...

Het opmaken van een Spaans testament zal er voor zorgen dat de aanvaarding van de Spaanse goederen in de nalatenschap vlotter zal verlopen. In dit Spaanse testament kunt u de erfrechtkeuze maken voor het Belgisch erfrecht of uitdrukkelijk uw legatarissen voor uw Spaanse eigendommen aanduiden. Het Spaanse testament dient alleen betrekking te hebben op uw Spaanse eigendommen.

Wanneer u naast uw Spaans testament ook een Belgisch testament heeft, moet er aandacht voor zijn dat dit Belgisch testament geen tegenstrijdigheden met uw Spaans testament bevat. Zo kunt u in uw Belgisch testament uitdrukkelijk vermelden dat uw Spaanse eigendommen niet vallen onder uw wilsbeschikkingen in het Belgisch testament maar wel deze in uw Spaans testament.

Aangifte nalatenschap in België

Wanneer de nalatenschap van een Belgische erflater Spaans onroerend goed bevat waarop Spaanse successierechten verschuldigd zijn, worden de betaalde successierechten in Spanje in mindering gebracht van de Belgische successierechten op dit Spaans onroerend goed. Tenminste wanneer de erfgenamen hier uitdrukkelijk om verzoeken. Hiertoe dient bij de aangifte van nalatenschap in België aan de ontvanger overgemaakt te worden: een behoorlijk gedateerd kwijtschrift van de in Spanje betaalde successierechten, alsook een door de bevoegde Spaanse overheid eensluidend verklaard afschrift van de aangifte van de nalatenschap in Spanje en van de rechtenverevening die in Spanje werd vastgesteld.

Voormelde stukken moeten aan de ontvanger overhandigd worden vóór de betaling van de Belgische successierechten, zoniet zullen deze laatste berekend worden zonder vermindering met de Spaanse successierechten. De erfgenamen kunnen wel nog nadien teruggave vragen van de teveel betaalde successierechten in België via een bijvoeglijke aangifte. Deze bijvoeglijke aangifte moet dan samen met de voormelde stukken overgemaakt worden aan de Belgische ontvanger en dit binnen twee jaar na de betaling van de teveel betaalde Belgische successierechten.

Check uw testament!

Het is dus raadzaam om een Spaans testament op te maken en tegelijk uw Belgisch testament te checken en af te stemmen. De juristen van Advision staat u graag bij voor het Belgische luik in uw verhaal.

Cindy Dhondt

Oktober 2017