13.03.2015

Het restlegaat als beschikking over uw dood heen

In uw testament kunt u een zogenaamd restlegaat opnemen. Hiermee doet u een eerste legaat aan uw eerste begunstigde. Wat bij het overlijden van uw eerste begunstigde overblijft van dit legaat (de “rest”), legateert u in uw testament aan uw tweede begunstigde. Zo bent u zeker van de bestemming van uw vermogen over uw dood heen.

Erfbelasting
De eerste begunstigde erft het volledige legaat en betaalt dus erfbelasting op het volledige legaat. Bij het overlijden van de eerste begunstigde valt het ontvangen legaat niet in zijn nalatenschap (en gaat dus niet naar de erfgenamen van de eerste begunstigde) maar wordt door-gelegateerd aan de tweede begunstigde. Deze tweede begunstigde betaalt enkel erfbelasting op het resterende legaat dat aan hem toekomt. Het tarief van de erfbelasting wordt bepaald aan de hand van de relatie tussen de testator en de tweede begunstigde (en dus niet tussen de eerste begunstigde en de tweede begunstigde).

Toepassingsmogelijkheden
Het restlegaat heeft vooral als doel om te bepalen wat er met uw vermogen gebeurt over uw dood heen. Zo kan het restlegaat opportuun zijn in volgende situaties:

  • Handelingsonbekwame kinderen: Wanneer één van uw kinderen handelingsonbekwaam is (vb. verlengde minderjarigheid), kunt u aan het legaat ten voordele van dit kind een restlegaat koppelen ten voordele van uw overige kinderen. Desgewenst kunt u als voorwaarde stellen dat uw overige kinderen na uw overlijden zullen instaan voor de bijstand en begeleiding van hun handelingsonbekwame broer of zus.
  • Nieuw samengestelde gezinnen: In een nieuw samengesteld gezin is het vaak de wens van de partners om elkaar te begunstigen. Een legaat aan uw partner heeft tot gevolg dat bij uw vooroverlijden het gelegateerde vermogen naar uw partner gaat en bij diens overlijden naar zijn/haar wettelijke erfgenamen. Gezien de nieuwe samenstelling van het gezin, kan dit betekenen dat uw eigen kinderen hierbij uitgesloten worden. Of misschien is het uw wens om alle kinderen een gelijk deel na te laten. Door aan het legaat ten gunste van uw partner een restlegaat voor uw kinderen en/of stiefkinderen te koppelen kunt u het gewenste resultaat bekomen. Een en ander dient wel steeds afgecheckt te worden met de wettelijke reserve van de eigen kinderen.
  • Kinderloze erfgenamen: Wanneer één van uw kinderen zelf geen kinderen heeft, kunt u een restlegaat voorzien ten gunste van de broers/zussen van uw kinderloos kind. Op deze manier houdt u het familiaal vermogen binnen de familie en zorgt u ervoor dat dit op een fiscaal vriendelijke manier verloopt (erfbelasting tussen ouders en broers/zussen bij uitwerking restlegaat).

Cindy Dhondt
Maart 2015