05.07.2018

Het UBO-register

Vennootschappen, VZW’s en IVZW’s worden voortaan verplicht om informatie te verzamelen en bij te houden van hun ‘uiteindelijke begunstigden’.

In geval van een vennootschap zijn de uiteindelijk begunstigden zij die 25% van de aandelen in bezit hebben, of zij die over 25% van de stemrechten  beschikken of zij die op een andere manier zeggenschap hebben in de vennootschap.
Voor VZW’s en IVZW’s gaat het om bestuurders, personen die de vereniging kunnen vertegenwoordigen, personen belast met dagelijks bestuur, personen die via andere middelen zeggenschap uitoefenen.

Volgende gegevens moeten verzameld worden : naam, geboortedatum, nationaliteit , adres van de uiteindelijk begunstigde, aard en omvang van het door de uiteindelijke begunstigde gehouden economisch belang.

Daarnaast zullen bestuurders van vennootschappen en van (I)VZW’s verplicht worden om binnen de maand waarop de informatie gekend is, gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het centraal UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) door te sturen.

De concrete uitwerking hiervan zal nog worden uitgewerkt in een koninklijk besluit maar verwacht wordt dat ook dit nog vóór eind 2018 in werking treedt.

Deze verplichting is het gevolg van verdere Europese en Belgische wetgeving in het kader van de bestrijding van het witwassen van geld.

De verplichtingen staan alvast uitdrukkelijk vermeld in het wetsontwerp tot invoering van het nieuw wetboek van vennootschappen (titel 7, art. 1: 29 e.v.).  
En vermits op het niet (tijdig) naleven van deze verplichtingen strafsancties staan wordt aan de bedrijven aangeraden om nu al de nodige informatie te verzamelen …

Petra Vanhuysse