14.06.2017

Mag uw zoon of dochter bijspringen in uw zaak als het even druk is?

Wanneer u het druk heeft in uw zaak en de kinderen hebben niets te doen (na de examens, in het weekend, tijdens schoolvakanties ...), dan is de verleiding groot om hen aan het werk te zetten en even te laten bijspringen in uw zaak. Maar mag dat zomaar?

Vrijwilliger?

Uw kinderen helpen u met plezier uit de nood en doen dit volledig vrijwillig en bovendien gratis. Dit maakt evenwel nog geen vrijwilligers van hen. Om van een “vrijwilliger” te kunnen spreken in de zin van de Wet op Vrijwilligerswerk, moeten immers volgende voorwaarden voldaan zijn: (i) de persoon zet zich in voor een organisatie die geen winst nastreeft; (ii) de persoon doet dit onbezoldigd (een onkostenvergoeding is wel mogelijk); en (iii) de persoon doet dit vrijwillig.

Aangezien uw zaak wel degelijk winst nastreeft, kunnen uw kinderen nooit als vrijwilligers beschouwd worden.

Zelfstandig helper?

Een zelfstandige helper is een persoon die zonder arbeidsovereenkomst een andere zelfstandige bijstaat of vervangt bij de uitoefening van diens beroep. Kenmerkend hierbij is de afwezigheid van een ondergeschikt verband: de zelfstandige helper is niet onderworpen aan het (werkgevers)gezag van de geholpen zelfstandige.

Hoewel de wet niet vereist dat de zelfstandige helper familie moet zijn van de geholpen zelfstandige, leert de praktijk dat de sociale inspectie enkel aanvaard dat dichte familie niet onder gezag kan werken. Uw kinderen kunnen aldus als zelfstandig helper meehelpen in uw zaak.

Maar let op: zelfstandige helpers zijn zelf ook zelfstandigen en dienen zich bijgevolg aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige en sociale bijdragen voor zelfstandigen te betalen.

 

Toevallige helper?

In specifieke gevallen is de zelfstandig helper (zie hiervoor) niet onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen, namelijk wanneer hij een toevallige helper is. Evenwel zijn voorwaarden verbonden aan het statuut van “toevallige helper”: (i) niet meer dan 90 dagen per jaar werken als helper; (ii) beperkt tot occasionele en tijdelijke hulp (m.a.w. niet op regelmatige basis); (iii) de helper is ongehuwd en minder dan 20 jaar oud (uitzondering: studenten <25 jaar die kinderbijslag ontvangen) of de helper is de echtgenoot van de geholpen zelfstandige.

Wanneer de hulp van uw kinderen wel degelijk beperkt en occasioneel is (dus niet gedurende een zomermaand ononderbroken, ook al is dit minder dan 90 dagen per jaar), dan kunnen zij beschouwd worden als toevallige helper.

Werknemer?

Als uw kinderen wel vaker meehelpen, dan zij uitgesloten als toevallige helper. Maar u wilt hen ook niet aansluiten als zelfstandige. Kunnen zij dan werken voor u als werknemer? De sociale inspectie neigt het ondergeschikt verband tussen ouder en kind niet te aanvaarden. Dit zou dus steeds een punt van discussie zijn.

Bovendien dient opgemerkt te worden dat een werknemer recht heeft op een (minimum)loon. Wanneer uw kind gratis werkt, dan zal dit door de inspectie als zwartwerk beschouwd worden.

Wat nu?

Alvorens uw kind zomaar eventjes bijspringt, dient u dus goed te overwegen onder welk statuut dit gebeurt. Aan elk statuut zijn voorwaarden en formaliteiten verbonden, die in orde moeten zijn voor het geval u bezoek krijgt van de sociale inspectie.

Cindy Dhondt
Juni 2017