07.06.2018

Nieuw verkooprecht sinds 1 juni 2018

Op 1 juni 2018 zijn de nieuwe regels inzake het Vlaamse verkooprecht in werking getreden. Hierna volgt een overzicht van deze nieuwigheden.

Nieuw verlaagd gezinstarief van 7%
Het gunstregime van het “klein beschrijf” (5 % i.p.v. 10 %)en “het (bij)abattement” (een bijkomende vermindering) werden afgeschaft. Ook het renovatie abattement is verdwenen. Voortaan geldt één tarief van 7 % voor de aankoop van een gezinswoning. Er wordt dus niet meer gekeken naar het kadastraal inkomen van de woning. Voor woningen met een prijs van maximum € 200.000,00, is er een bijkomende vermindering van € 5.600,00. Dit grensbedrag werd voor bepaalde kernsteden en Vlaamse rand tot Brussel opgetrokken tot € 220.000,00.

Het tarief geldt enkel voor bestaande (bewoonbare) woningen en niet voor bouwgronden. Deze laatste zullen dus steeds belast worden aan 10 %.

Aan het gezinstarief van 7 % zijn volgende voorwaarden gekoppeld:
- Het moet gaan om een zuivere aankoop
- Enkel voor natuurlijke personen
- De koper mogen noch afzonderlijk noch gezamenlijk reeds een woning of bouwgrond in volle eigendom hebben
- De koper moet zijn inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van aangekocht goed vestigen binnen twee jaar.

Tot slot wordt er een bijzondere regeling voorzien voor het geval de aankoop van een nieuwe gezinswoning en de verkoop van de eerste gezinswoning kort op elkaar volgen.

Wie niet kan genieten van het gezinstarief (vb. tweede verblijf, bedrijfsvastgoed, bouwgrond, …), blijft onderworpen aan het tarief van 10 % (Vlaanderen).

Extra voordeel bij energetische renovaties
Het gezinstarief van 7 % wordt verlaagd naar 6 % wanneer de koper de woning ingrijpend energetisch zal renoveren (voor het begrip: zie energiebesluit van 19/11/2010), binnen een termijn van vijf jaar. De bijkomende vermindering in functie van het bedrag van de aankoopprijs, bedraagt hier € 4.800 (i.p.v. € 5.600,00)

Voordeeltarief voor verhuur van een woning aan een erkend sociaal verhuurkantoor
Er wordt ook een gunstregeling voorzien voor eigenaars die hun eigendom ter beschikking stellen voor de huurmarkt. Zij kunnen genieten van het gezinstarief (i.p.v. 10 %) indien zij binnen drie jaar na aankoop een huurovereenkomst afsluiten met een erkend sociaal verhuurkantoor voor een periode van minimum negen jaar.

Extra verlaging bij aankoop van onroerend erfgoed
Er geldt een bijkomende stimulans voor wie een onroerend erfgoed aankoopt dat als gezinswoning zal dienen. Er kan van een verlaging tot 1 % worden genoten indien men een bepaald bedrag investeert in het erfgoed.

Wat met de meeneembaarheid?
De “meeneembaarheid” blijft behouden. Aldus kan u binnen de wettelijke bepaalde voorwaarden nog steeds genieten van een verrekening of teruggave van vroeger betaalde registratierechten bij de aankoop van een nieuwe hoofdverblijfplaats. Het plafond van € 12.500,00 wordt voortaan wel geïndexeerd. Bovendien kan de meeneembaarheid gecombineerd worden met het nieuwe gezinstarief.

Nele Loosvelt