31.08.2017

Onroerende verhuur: binnenkort met btw ?

Het is intussen gekend dat er verschillende wijzigingen inzake de vennootschapsbelasting op komst zijn, zo onder meer een verlaging van het tarief. Het zomerakkoord voorziet echter ook in enkele andere belangrijke maatregelen. Één daarvan is de mogelijke invoering van een optioneel stelsel voor een btw-belaste onroerende verhuur.

Het principe
De huidige regelgeving houdt kort gesteld het volgende in:
Onroerende verhuur is op vandaag in principe vrijgesteld van btw (art. 44 § 3 2° W. btw). In sommige gevallen en desgevallend ook afhankelijk van het soort onroerend goed zijn er uitzonderingen mogelijk maar deze zijn strikt te interpreteren.

De vrijstelling betekent dat een verhuurder geen btw mag aanrekenen aan de huurder. Als het gaat om een nieuw of gerenoveerd gebouw, betekent dit dus dat de btw die werd betaald bij de oprichting of renovatie, niet gerecupereerd kan worden. Dit “verlies” wordt dan als het ware ingecalculeerd in de huurprijs.

Optioneel stelsel
In het zomerakkoord werd voorgesteld om een nieuw systeem uit te werken gebaseerd op de regelgeving bij onze noorderburen. In Nederland is het namelijk mogelijk om de verhuur van onroerende goederen te belasten met btw wanneer enkele voorwaarden zijn vervuld. Zo moet de huurder het pand gebruiken voor doeleinden waarvoor minstens 90 % recht op aftrek van btw bestaat (gebruik voor beroepsdoeleinden). Bovendien moet men er uitdrukkelijk voor opteren.

Dit zou bijgevolg betekenen dat de betaalde btw bij de bouw of verbouwing van een gebouw op termijn gerecupereerd zou kunnen worden.

Sommigen stellen zelfs dat dit ook voordelen zou geven voor de professionele huurders omdat het nieuwe systeem zou leiden tot een verlaging van de huurprijzen.

Conclusie
Het is op vandaag nog niet kenbaar hoe dit nieuwe stelsel, dat in werking zou treden op 1 januari 2018, er concreet zal uitzien. Het is alleszins duidelijk dat een dergelijke wijziging een niet te onderschatten impact zal hebben op de praktijk, aangezien de btw op de oprichtings- of verbouwingswerken volledig in aftrek zou kunnen worden genomen. Andere constructies (bijv. btw-eenheid) zullen hierdoor mogelijks aan belang inboeten.

Advision volgt dit graag voor u op en wij berichten u verder wanneer er hieromtrent meer nieuws is verschenen.