28.08.2018

UBO-register (vervolg)

In een voorgaand artikel (5/07/2018) informeerden wij u over de nieuwe verplichting voor vennootschappen en verenigingen om informatie over hun ‘uiteindelijk begunstigden’ te verzamelen en mee te delen aan het UBO-register (= dienst opgericht binnen Administratie van de Thesaurie van FOD Financiën belast met een centraal register van uiteindelijk begunstigden)
Het KB van 30 juli 2018 (Belgisch Staatsblad van 2018-08-14) regelt de verdere uitwerking.

Vennootschappen moeten volgende info over hun uiteindelijke begunstigden bijhouden en meedelen aan het UBO-register :
- Naam en voornaam
- Geboortedatum
- Nationaliteit
- Land van verblijf – verblijfsadres
- Datum waarop hij uiteindelijk begunstigde is geworden
- Rijksregisternummer
- Categorie waartoe hij behoort, d.i.
o Natuurlijk persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend % van stemrechten of van eigendomsbelang houdt in vennootschap (25% en meer)
o Natuurlijk persoon die zeggenschap heeft over vennootschap via andere middelen
o Natuurlijk persoon die behoort tot hoger leidinggevend personeel indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen hiervoor vermeld is geïdentificeerd
- Of hij aan deze voorwaarden voldoet afzonderlijk of samen met andere personen
- Of het gaat om een ‘rechtstreekse’ of ‘onrechtstreekse’ uiteindelijke begunstigde
- Bij een onrechtstreekse uiteindelijk begunstigde : het aantal tussenpersonen + identificatie (naam, oprichtingsdatum, handelsnaam, rechtsvorm, adres maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer)
- Omvang van het belang : % aandelen of stemrechten (gewogen % van aandelen of stemrechten bij onrechtstreeks uiteindelijk begunstigden)

VZW’s, IVZW’s dienen volgende info bij te houden en mee te delen :
- Naam en voornaam
- Geboortedatum
- Nationaliteit
- Land van verblijf – verblijfsadres
- Datum waarop hij uiteindelijk begunstigde is geworden
- Rijksregisternummer
- Categorie waartoe hij behoort, d.i.
o Lid raad van bestuur
o Persoon gemachtigd VZW/IVZW te vertegenwoordigen
o Persoon belast met dagelijks bestuur
o Natuurlijk persoon in wiens hoofdzakelijk belang VZW/IVZW werd opgericht
o Elk natuurlijk persoon die via andere middelen uiteindelijk zeggenschap heeft over VZW/IVZW

De informatie dient ten minste jaarlijks te worden bijgewerkt.

De vennootschappen en verenigingen moeten de uiteindelijk begunstigden informeren over de verplichting om deze gegevens mee te delen aan het UBO-register, de registratie en bewaring van de gegevens in dit register, naam en adres van de dienst die binnen de Administratie van de Thesaurie belast is met het beheer van het register, toegangsmogelijkheden tot het register, recht van de uiteindelijk begunstigden om kennis te nemen van hun gegevens, recht om onjuiste gegevens te laten verbeteren of verwijderen, de bewaartermijn van de gegevens.

Dit alles treedt in werking op 31 oktober 2018.

Petra Vanhuysse