02.04.2019

Uitgebreid financieel plan vanaf 1 mei 2019

De opmaak van een financieel plan bij de oprichting van uw vennootschap heeft in feite een dubbel doel. Enerzijds moet het de lichtzinnige oprichting beletten. De oprichters moeten namelijk grondig nadenken over hun voorgenomen activiteiten en de financiële middelen die hiervoor nodig zijn. Anderzijds kan het plan ook beoordeeld worden door de rechtbank wanneer de vennootschap failliet gaat binnen de drie jaar na de oprichting.

In het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat in werking treedt op 1 mei 2019, worden de verplichtingen inzake het financieel plan verstrengd.

Het nieuwe wetboek voorziet nu uitdrukkelijk wat het plan zeker moet bevatten:
- Nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid
- Overzicht van alle financieringsbronnen en eventueel verstrekte zekerheden in dat verband
- Openingsbalans en geprojecteerde balansen na 12 en 24 maanden
- Geprojecteerde resultatenrekening na 12 en 24 maanden
- Begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar
- Beschrijving van de gehanteerde hypotheses bij schatting van de verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit
- In voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die de oprichter bijstand heeft verleend bij opmaak van het financieel plan

Zoals voorheen, wordt het financieel plan bewaard in het dossier van de notaris.

Om de kosten voor oprichters niet te zwaar te maken, is het niet verplicht om beroep te doen op de bijstand van een expert. Het spreekt voor zich dat dit voor startende ondernemers echter ten zeerste aan te raden is.

Het spreekwoord “bezint eer ge begint” wordt dus meer dan ooit van toepassing!