02.04.2019

Zorgvolmacht: oud en nieuw

Ter herinnering …

Sinds de invoering van de wet van 17 maart 2013 tot “hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid” is het mogelijk om te anticiperen op een eventuele toekomstige onbekwaamheid ingevolge bijv. een coma na een verkeersongeval, dementie, alzheimer, een geestesziekte, … 

U kan namelijk een zorgvolmacht laten opmaken. U bepaalt dan zelf wie in uw naam en voor uw rekening optreedt (= de lasthebber) (bijv. uw partner, uw kinderen, een derde, …) wanneer u dat zelf niet meer kan. 

U bepaalt welke bevoegdheden en taken de lasthebber krijgt. Dit kunnen daden van beheer zijn (bijv. het verrichten van courante betalingen, het verhuren van onroerend goed, herbeleggen van beleggingen die op vervaldag komen, …) of zelfs daden van beschikking (bijv. de verkoop van onroerend goed, een deel van uw vermogen schenken aan uw (klein)kinderen, …). Aan voormelde handelingen kunnen ook diverse modaliteiten gekoppeld worden (bijv. met twee lasthebbers handelen boven een bepaald bedrag, aan wie en onder welke voorwaarden geschonken wordt).

In de zorgvolmacht wordt bepaald vanaf wanneer deze in werking treedt en hoe uw wilsonbekwaamheid vastgesteld wordt. U kan de zorgvolmacht in werking laten treden vanaf uw wilsonbekwaamheid die vastgesteld wordt door twee onafhankelijke artsen. Uw zorgvolmacht kan daarenboven tijdelijk zijn in die zin dat hij bijv. ophoudt wanneer u uit de coma ontwaakt.

De zorgvolmacht moet vóór de aanvang van de wilsonbekwaamheid geregistreerd worden in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten; u wendt zich tot de griffie van het Vredegerecht ofwel doet de notaris het nodige. Pas door registratie behoudt de zorgvolmacht zijn uitwerking tijdens uw wilsonbekwaamheid. Een mondelinge zorgvolmacht is aldus onvoldoende.
Dit is juist het verschil met een gewone volmacht deze vervalt op het moment dat er sprake is van een wilsonbekwaamheid bijv. door dementie.

Wat indien men geen zorgvolmacht heeft opgemaakt ?
Werd er niet tijdig een zorgvolmacht opgemaakt en geregistreerd dan wordt uw vermogen beheerd door een voorlopig bewindvoerder, een derde, aangeduid door de Rechtbank. Dit wordt ondervangen door de zorgvolmacht aangezien men daardoor zelf kiest wie zijn vermogen verder beheert.

Uitbreiding van de inhoud van de zorgvolmacht

Sinds 1 maart 2019 kan de zorgvolmacht persoonsgebonden beslissingen omvatten, zo bijv. om te bepalen in welk rusthuis u wenst te verblijven, persoonlijke keuze van de behandelende arts, wie u vertegenwoordigt voor het uitoefenen van de patiëntenrechten, …
Heeft u reeds een zorgvolmacht en werden er nog geen persoonsgebonden bepalingen opgenomen dan kan u uw bestaande zorgvolmacht eenvoudigweg laten aanvullen.

Ook een belangrijk instrument van successieplanning !

De zorgvolmacht kan zelfs gebruikt worden om aan successieplanning te doen. De persoon die als lasthebber in de zorgvolmacht aangeduid wordt kan stappen ondernemen om schikkingen te treffen inzake planning, hij/zij kan bijv. nog een schenking doorvoeren van roerend vermogen waardoor de schenkbelasting (3%) verschuldigd is in plaats van de erfbelasting (3% - 9% - 27%).  De lasthebber kan bijv. ook de begunstigde van een tak21of tak23 afkopen of wijzigen.

Opgelet, de opmaak van de zorgvolmacht is maatwerk. Wordt bijv. in de zorgvolmacht de mogelijkheid van een schenking voorzien dan verdient het aanbeveling hiertoe de nodige modaliteiten op te nemen zodat de lasthebber niet tijdens uw leven al uw goederen kan wegschenken. Teneinde alle mogelijke discussie te vermijden gebruikt u dus best geen standaarddocument en wordt u aldus beter bijgestaan door specialisten terzake.

Een correct op maat gemaakte zorgvolmacht vermijdt de blokkering van uw privé vermogen door derden, garandeert de continuïteit van het beheer van uw familiaal vermogen en is een nuttig instrument voor iedere leeftijdscategorie.